Museum opening hours: 09:00 - 17:00

Драгослава Срејовића 2

19000 Зајечар, Србија

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ „ЗАЈЕЧАР“

Република Србија
Град Зајечар
Народни музеј „Зајечар“
Број: 275
Датум: 29.06.2021.

 

На основу члана 37 Закона о запосленима у јавним службама („Сл. Гласник РС“ број 113/2017, 95/2018, 86/2019 и 157/2020) и члана 9 ст. 3 Правилника о раду Народног музеја „Зајечар“ број 727 од 17.12.2021. године, Закључка Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Владе Републике Србије 51 Број 112-3812/2021. од 27. априла 2021. године, директор Народног музеја „Зајечар“ у Зајечару оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

 У НАРОДНОМ МУЗЕЈУ „ЗАЈЕЧАР“

 

 

I Установа у којој се попуњава радно место:

Народни музеј „Зајечар“ у Зајечару, Драгослава Срејовића 2, 19000 Зајечар.

 

II Радно место које се попуњава:

СЕКРЕТАР

Опис послова: Припрема сва неопходна правна акта установе;организује, координира, прати и контролише извршење правних, кадровских и административних послова; припрема и разрађује уговоре које закључује установа и јединица у саставу; израђује тужбе, противтужбе и одговоре на тужбе; даје стручна мишљења и примедбе на нацрте закона и других прописа; учествује у креирању и изради стандарда, правила и процедура везаних за основну делатност установе; остварује сарадњу са стручним и научним установама и државним органима, као и надлежним службама оснивача и прати динамику реализације обавеза установе из домена правних, општих и кадровских послова; контролише исправностправних аката неопходних за процес рада установе; спроводи управни поступак у делатности заштите непокретних културних добара, израђује предлоге решења и других аката у управном поступку, обрађује жалбе у управном поступку; даје информације странкама у вези правне заштите културних добара; припрема годишњи план јавних набавки, учествује у поступцима спровођења јавних набавки и сачињава извештаје везане за јавне набавке; обавља и друге послове по налогу директора.

Услови: VII степен стручне спреме, Правни факултет, односно стечено високо образовање: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године, знање страног језика; знање рада на рачунару; најмање пет година радног искуства.

Стручне оспособљености, знање и вештине, осносно компетенције које се проверавају у изборном поступку:

а) Стручне оспособљености вреднују се тако што се проверавају способности кандидата за успешан рад на оглашеном радном месту. Стручне оспособљености проверавају се увидом у податке из пријаве и питањима која се усмено постављају кандидатима кроз разговор – усмено.

б) Знање се вреднује тако што се проверава познавање области из делокруга органа и стручно знање из области рада на радном месту, постављањем питања из законских прописа који се примењују у раду на радном месту које се попуњава и то познавање прописа из  Закона о запосленима у јавним службама – усмено.

в) Вештине, односно компетенције кандидата вреднују се тако што се проверавају аналитичко резоновање и логично размишљање, вештина комуникације и способност за рад са људима, кроз симулацију типичног проблема који се јавља на радном месту, а који кандидат треба да реши-усмено.

г) Интервју – питања о карактеристикама личности и о послу кроз разговор  – усмено

 

III Место рада:

Народни музеј „Зајечар“ у Зајечару, Драгослава Срејовића 2, 19000 Зајечар.

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Народни музеј „Зајечар“, Комисија за спровођење јавног конкурса, Драгослава Срејовића 2, 19000 Зајечар,  са назнаком ”Пријава на конкурс” и навођењем назива радног места за које се пријава подноси или предати лично у пријемној канцеларији Народног музеја „Зајечар“ у Зајечару, сваког радног дана од 08 – 15 часова.

 

V  Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Биљана Поповић, контакт телефон 019/444-600, сваког радног дана од 10-12 часова.

 

VI  Општи услови за запослење:

Да је држављанин Републике Србије, да има прописано образовање за рад на оглашеном радном месту, да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде  дужности из радног односа.

 

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс:

Рок за подношење пријава  је 10 (десет) дана и почине да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, интернет адресу, податке о образовању, податке о дужини радног стажа, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– Диплома  или уверење којим се потврђује стручна спрема;

– Доказ о радном искуству

– Извод из матичне књиге рођених;

– Уверење о држављанству (не старије од шест месеци);

– Потврде/уверења да кандидат није правоснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци;

– Учесници конкурса који су били у радном односу потребно је да доставе оригинал или оверену фотокопију потврде/уверења да им раније није престао радни однос због теже повреде дужности из радних односа

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.

 

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место радни однос се заснива на неодређено време.

 

X Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних оспособљености, знања и вештина, односно компетенција које се вреднују у изборном поступку, наведених у тексту јавног конкурса, обавиће се у просторијама Народног музеја „Зајечар“, улица Драгослава Срејовића 2. у Зајечару, а кандидати ће о датуму и времену бити обавештени телефонским путем на контакт бројеве телефона које су навели у својим пријавама или путем мејла на е-mail адресе које су навели у пријави.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају  услове јавног конкурса, односно нису доставили све потребне доказе, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија образована од стране директора Народног музеја „Зајечар“.

Овај конкурс објављује се на интернет презентацији Народног музеја „Зајечар“ www.muzejzajecar.org, огласној табли Народног музеја „Зајечар“ и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

            Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Јавном конкурсу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

 

                                                                                                          ДИРЕКТОР

                                                                                             др археологије Маја Живић


[dg ids=”860″]

 

 

 

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Ово веб место користи Акисмет како би смањило непожељне. Сазнајте како се ваши коментари обрађују.