JAVNI KONKURS ZA IZBOR Direktora Narodnog muzeja “Zaječar” u Zaječaru

http://www.nsz.gov.rs/live/trazite-posao/poslovi-oglasi?pid=18

 

Oglas važi od: 04.10.2017.

 

Na osnovu čl. 35 st. 2 i 36 Zakona o kulturi (“Sl. glasnik RS” br. 72/09, 13/16 i 30/16), čl. 29 Statuta Narodnog muzeja “Zaječar” u Zaječaru br. 867 od 20.07.2017. godine i Odluke Upravnog odbora Narodnog muzeja “Zaječar” u Zaječaru od 28.09.2017. godine, Upravni odbor Narodnog muzeja “Zaječar” u Zaječaru raspisuje 

JAVNI KONKURS ZA IZBOR

Direktora
Narodnog muzeja “Zaječar” u Zaječaru

Podaci o ustanovi kulture
Narodni muzej “Zaječar” u Zaječaru je ustanova kulture koja, ostvarujući opšti interes u kulturi, obavlja delatnost iz oblasti zaštite i korišćenja kulturih dobara, kojom se obezbeđuje ostvarivanje prava građana, odnosno zadovoljavanje potreba građana, kao i ostvarivanje drugog zakonom utvrđenog interesa u oblasti kulture. 

Uslovi za izbor direktora

Na konkurs za izbor direktora Narodnog muzeja “Zaječar” u Zaječaru mogu se javiti kandidati koji ispunjavaju, pored opštih uslova predviđenih Zakonom, i sledeće uslove
: imaju visoku stručnu spremu – završen filozofski fakultet, Odeljenje za arheologiju, etnologiju, istoriju, istoriju umetnosti ili struke zastupljene u Muzeju (visoko obrazovanje na studijama II – diplomske studije – master; specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije ili visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od četiri godine); najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Prilikom izbora kandidata za direktora Narodnog muzeja “Zaječar” u Zaječaru, Upravni odbor će posebno vrednovati poznavanje stranih jezika i poznavanje poslovanja muzejskih ustanova kao i posredovanje organizatorskih sposobnosti.

Prijava na konkurs

Prijava na konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, potrebne podatke za kontakt (telefon, i-mejl), podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do ponošenja prijave na javni konkurs i podatke o dopunskim zanimanjima i sposobnostima 

Dokazi koji se prilažu uz prijavu

Kandidati su obavezni da uz prijavu podnesu sledeću dokumentaciju: 
•    predlog programa rada i razvoja Muzeja za period od četiri godine,
•    overenu kopiju diplome ili uverenja o stečenoj stručnoj spremi,
•    dokaz o radnom iskustvu,
•    biografiju kandidata koja mora da sadrži elemente koji dokazuju stručnost iz delokruga poslovanja, posedovanja organizatorskih sposobnosti kao i poznavanje stranih jezika,
•    uvrenje nadležnog organa da se protiv kandidata ne vodi istraga i uverenje nadležnog organa da protiv njega ne vodi postupak za dela za koja se goni po službenoj dužnosti, s tim da uverenja ne mogu biti starija od šest meseci,
•    uverenje o državljanstvu RS, ne starije od 6 meseci,
•    izvod iz matične knjige rođenih,
•    dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – originalno lekarsko uverenje

Dokumenta za konkurs dostavljaju se u originalu ili overenoj fotokopiji kod nadležnog organa. 

Izborni postupak

Izborni postupak sprovešće se uvidom u podatke iz prijave učesnika konkursa, uvidom u dokumenta i dokaze dostavljene uz prijavu i usmenim razgovorom sa učesnicima konkursa koji su podneli blagovremene i potpune prijave i za koje je utvrđeno da ispunjavaju uslove konkursa (u daljem tekstu: kandidati) na osnovu koga će se procenjivati i poznavanje poslovanja muzejskih ustanova, posedovanje organizatorskih sposobnosti kao i poznavanje stranih jezika. 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebne dokazi, Upravni odbor odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti posebna žalba osnivaču u roku od 3 dana od dana dostavljanja zaključka. 

Potpuna prijava je svaka prijava koja sadrži dokaze i podatke iz konkursne dokumentacije.

Blagovremena prijava je svaka prijava koja je podneta u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Datum usmenog razgovora sa kandidatima biće određen naknadno, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni (mejlom, telefonom, preporučenom pošiljkom i sl.).

Upravni odbor u roku od 30 dana od dana završetka javnog konkursa dostavlja osnivaču obrazloženi predlog liste kandidata, sa predlogom i mišljenjem za izbor direktora. Lista sadrži mišljenje Upravnog odbora o stručnim i organizatorskim sposobnostima svakog kandidata i zapisnik o obavljenom razgovoru.

Direktora Muzeja imenuje Skupština Grada Zaječara na mandatni period od četri godine. 

Učesnici konkursa i sva zainteresovana lica za učešće na javnom konkursu za izbor direkotora Muzeja mogu da izvrše uvid u konkursnu dokumentaciju u zgradi Narodnog muzeja “Zaječar” u Zaječaru, Dragoslava Srejovića 2, svakog radnog dana od 11-13 časova počevši od dana objavljivanja konkursa pa do dana isteka roka za prijavu na konkurs, uz prisustvo ovlašćenog radnika Muzeja. Konkursnu dokumentaciju, u koju se može izvršiti uvid čine: Statut, Pravilnik o organizaciji i sitematizaciji poslova Muzeja, model ugovora o radu direktora i podatak o visini plate direktora Muzeja.

Učesnici konkursa koji steknu svojstvo kandidata imaju pravo da u toku konkursnog postupka izvrše uvid u završni račun i bilans stanja Muzeja za godinu koja predhodni godini konkursa i finansijski programa i plan rada Muzeja za tekuću godinu u prisustvu ovlašćenog radnika Muzaja, svakog radnog dana od 11-13 časova, sve do donošenja odluke o izboru kandidata za direktora Muzeja.

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Tekst oglasa se objavljuje i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, i dnevnom listu “Politika”, izdanju za celu tritoriju Srbije.

Adresa na koju se podnose prijave

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se Upravnom odboru Narodnog muzeja “Zaječar” u zatvorenoj koverti sa naznakom “Za javni konkurs za izbor direktora” preporučenom pošiljkom ili lično na aderesi: Narodni muzej “Zaječar”, 19000 Zaječar, ul. Dragoslava Srejovića br.2, svakog radnog dana od 8.00 do 15.00 sati

Sva obaveštenja o javnom konkursu mogu se dobiti putem telefona: 019/422-930.

 
Objavljeno u Vesti