Javna nabavka broj 03/2014

Naziv i adresa naručioca:
Narodni muzej „Zaječar“
Dragoslava Srejovića br. 2
19000 Zaječar

Vrsta naručioca:
ustanova u kulturi

Internet strana naručioca:
www.muzejzajecar.org

Na osnovu člana 60. stav 2. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” , broj 124/2012) i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti br. _03/2014__ od _21.07.2014. godine, naručilac objavljuje:

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA U OTVORENOM POSTUPKU

1. Za javnu nabavku male vrednosti za nabavku radova, za konzervatorsko-restauratorske radove na kuli 3 (K3) i bedemima 1-3 (B1-3) i 3-5 (B 3-5) mlađeg utvrđenja na arheološkom nalazištu Romulijana – Gamzigrad.
2. Javna nabavka se ne oblikuje po partijama.
3. Pravo učešća u postupku imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju obavezne i dodatne uslove predviđene čl. 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama koji su bliže određeni konkursnom dokumentacijom.
4. Ponuđači su obavezni da uz ponudu dostave dokaze o ispunjenosti uslova za učešće u skladu sa članom 77. Zakona o javnim nabavkama i uslovima iz konkursne dokumentacije.
5. Ponudu može podneti ponuđač koji nastupa samostalno, ponuđač koji nastupa sa podizvođačem/podizvođačima, kao i grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu.
6. Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena, a elementi kriterijuma su bliže utvrđeni konkursnom dokumentacijom.
– Konkursna dokumentacija se može preuzeti: elektronskim putem sa internet stranice naručioca www.muzejzajecar.org i sa Portala javnih nabavki;
7. Ponude se mogu podneti neposredno:
– u poslovnim prostorijama naručioca Narodni muzej „Zaječar“
– putem pošte na adresu _ Narodni muzej „Zaječar“ Dragoslava Srejovića br. 2 , 19000 Zaječar
8. Ponude se podnose u zatvorenoj koverti.
9. Rok za podnošenje ponude je 31.07.2014.godine, do 13,00 časova, bez obzira na način dostave.
10. Otvaranje ponuda će se obaviti dana 31.07.2014. godine u 13,30 časova, u prostorijama naručioca u Zaječaru, Dragoslava Srejovića br. 2.
11. Predstavnik ponuđača, pre početka javnog otvaranja ponuda dužan je da dostavi ovlašćenje za prisustvovanje otvaranju ponuda.
12.Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 (deset) dana od dana otvaranja ponuda.
13.Lice za kontakt: Dragan Andrejević, 019 440-838.

Ovde mozete preuzeti konkursnu dokumentaciju.

Objavljeno u Vesti